Regulamin Szkolenia

§ 1 Postanowienia Ogólne i Definicje

 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach oferowanych na stronie https://mateuszrydlewski.com
 2. Wszystkie sformułowania pisane w Regulaminie wielką literą odnoszą się do definicji poniżej:
  1. Organizator – SynergyAds Mateusz Rydlewski, Przejazd 5 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki, NIP: 5311681542
  2. Uczestnik – osoba zgłaszające się do uczestnictwa w szkoleniu, która zaakceptowała niniejszy Regulamin i dokonała opłaty za szkolenie zgodnie z Cennikiem.
  3. Strona / Strony – Oznacza Organizatora lub Uczestnika osobno w przypadku liczby pojedynczej. W przypadku liczby mnogiej oznacza Organizatora i Uczestnika łącznie.
  4. Udział – ozancza odpłatny udział w Szkoleniu zgodnie z Cennikiem w Miejscu, Lokalizacji i Terminie.
  5. Cennik – oznacza obowiązujący cennik szkolenia dostępny na stronie https://mateuszrydlewski.com lub w Ofercie bezpośredniej przedstawionej potencjalnemu Uczetnikowi.
  6. Oferta – rozumiana jako zakres szkolenia, Termin, Miejsce, Cennik dostępne na stronie https://mateuszrydlewski.com lub w dokumencie sprzedażowym dostarczonym w formie komunikacji elektronicznej.
  7. Termin – oznacza datę przeprowadzenia szkolenia przez Organizatora dostępną na stronie https://mateuszrydlewski.com lub przedstawioną Uczestnikowi w komunikacji bezpośredniej przed Zakupem szkolenia.
  8. Miejsce – oznacza miejscowość lub miasto, w której/którym przeprowadzone będzie szkolenie.
  9. Lokalizacja – oznacza dokładny fizyczny adres Sali szkoleniowej – rozumianej jako ulicę, numer budynku i/lub lokalu.
  10. Zakup – oznacza uiszczenie opłaty za szkolenie zgodnie z Cennikiem.
  11. Siła wyższa – zdarzenie o charakterze przypadkowym lub/i naturalnym (żywiołowym), na którego wystąpienie nie ma wpływu żadna ze Stron np. pożar, wybuch, awaria zasilania, trzęsienie ziemi, powódź, zjawiska pogodowe, zamieszki, działania organów cywilnych lub/i wojskowych, wojna, akty terroryzmu (w tym cyberterroryzmu), działania lub/i zaniechania operatorów systemów teleinformatycznych, inne zdarzenia losowe w tym choroba Organizatora;

§ 2 Zgłoszenie uczestnictwa

 1. Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać poprzez wypełnienie formularza na stronie https://mateuszrydlewski.com.
 2. Organizator dopuszcza inne formy zgłoszeń w formie komunikacji bezpośredniej elektronicznie lub przez telefon.

§ 3 Termin i Miejsce szkolenia

 1. Szkolenie będzie zorganizowane zgodnie z Terminem i Miejscem dostępnym w Ofercie w dniu zgłoszenia przez uczestnika.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do dostarczenia informacji o dokładnej Lokalizacji szkolenia do jednego dnia przed Terminem szkolenia.
 3. Organizator zachowuje możliwość zmiany Lokalizacji szkolenia do jednego dnia przed Terminem ale z zachowaniem Miejsca przedstawionego w Ofercie. Wówczas Organizator zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Uczestnika o zaistniałej zmianie.
 4. W przypadku braku wystarczającej liczby Uczestników na 5 dni roboczych przed Terminem Szkolenia Organizator zachowuje możliwość zmiany formy i Miejsca szkolenia na formę szkolenia On-line prowadzonego zdalnie – elektronicznie przez Internet za pośrednictwem oprogramowania do wideo-konferencji.
 5. W przypadku sytuacji opisanej w pkt 5.
  1. Organizator zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Uczestnika o zaistniałej sytuacji i przesłać link do spotkania online.
  2. Uczestnikowi przysługuje prawo do rezygnacji z Udziału w Szkoleniu a Organizator zobowiązuje się do zwrotu pełnej kwoty uiszczonej przez Uczestnika jako opłaty za Udział w Szkoleniu.
 6. Uczestnik może dokonać zmiany terminu Szkolenia, w którym chce wziąć udział po uprzednim uzgodnieniu z Organizatorem poprzez kontakt emaliowy lub telefoniczny podany na stronie https://mateuszrydlewski.com przed Terminem Szkolenia ustalonym w toku zgłoszenia uczestnictwa.
 7. Uczestnik jest zobowiązany do poinformowania o braku możliwości wzięcia udziału w Szkoleniu lub chęci zmiany Terminu do 5 dni roboczych przed Terminem wynikającym z Oferty. Organizator nie wyklucza możliwość rozpatrywania indywidualnych zgłoszeń po 5 dniach przed Terminem szkolenia ale nie później niż dzień po Terminie Szkolenia.
 8. W przypadku gdy Uczestnik nie wywiąże się z ram czasowych opisanych w pkt. 7 Uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty za Udział w szkoleniu, z wyjątkiem sytuacji opisanej w §4 pkt. 6 niniejszego Regulaminu.
 9. Organizator zachowuje prawo do zmiany Terminu Szkolenia lub odwołania szkolenia szkolenia w przypadku braku wystarczającej ilości uczestników lub w wyniku działania Siły Wyższej oraz w innych przypadkach wskazanych w zawiadomieniu. Zawiadomienie o zmianie Terminu lub odwołaniu może być dostarczone za pomocą poczty elektronicznej lub za pomocą listów poleconych.
 10. Jeżeli szkolenie zostaje odwołane, Uczestnik otrzymuje pełny zwrot wniesionej ceny szkolenia i zostanie poinformowany. W takim przypadku Organizator nie ponosi jakiejkolwiek dalej idącej odpowiedzialności.
 11. W przypadku zmiany Terminu Uczestnikowi przysługuje prawo do zwrotu wniesionej opłaty, po poinformowaniu Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres dostępny https://mateuszrydlewski.com na stronie kontaktu .
 12. Organizator zachowuje prawo do usunięcia z listy uczestników Uczestnika, który nie dokonał płatności w sytuacji, w której liczba miejsc na szkoleniu została wyczerpana.

§4 Opłaty za szkolenia i warunki płatności

 1. Opłaty za szkolenia obejmują: uczestnictwo w szkoleniu i komplet bonusów, które zostaną przyznane Uczestnikowi w toku zapisywania się na szkolenie.
 2. Organizator pobiera opłaty za szkolenie z góry. Wpłata może nastąpić za pomocą przelewu na rachunek bankowy Organizatora lub w formie płatności elektronicznej dostępnej na stronie Organizatora za pośrednictwem bramki płatniczej Stripe obsługującej płatność Kartą, polskiego pośrednika płatności Przelewy24 lub BLIK.
 3. Po otrzymaniu opłaty przez Organizatora zostanie wystawiona faktura VAT najpóźniej na 7 dni od daty otrzymania zapłaty za usługę lub na koniec miesiąca.
 4. W przypadku dokonania wpłaty za szkolenie na mniej niż 4 dni robocze przed terminem szkolenia, dowód wpłaty należy okazać na szkoleniu.
 5. Organizator w szczególnych przypadkach może zrezygnować z pobrania opłaty przed szkoleniem lub zastosować rabat.
 6. Dla opłat wniesionych elektronicznie przez Sklep na stronie https://mateuszrydlewski.com za pośrednictwem Stripe, Przelewy24, BLIK Uczestnikowi przysługuje prawo zwrotu w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin zwrotu wygasa w momencie dostarczenia Uczestnikowi produktu co jest rozumiane poprzez czynny udział Uczestnika w Szkoleniu.

§5 Ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z dnia 29 października 1997 roku, Nr 133, poz. 833.) Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom.
 2. Dane osobowe podane przez uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) będą jednak przetwarzane przez Organizatora w celach marketingowych, przeprowadzenia szkolenia oraz w celach komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.
 3. W powyższym zakresie określonym w pkt 1 i 2 Uczestnicy poprzez przystąpienie do udziału w szkoleniu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu przeprowadzenia szkolenia.
 4. Uczestnicy w każdym momencie mają dostęp do swoich danych osobowych. Uczestnicy wyrażają zgodę według następującej formuły: ” SynergyAds Mateusz Rydlewski, Przejazd 5 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki, NIP: 5311681542, w celach marketingowych i w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem Szkolenia zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy faktu, że przekazanie danych jest dobrowolne, przysługuje mi prawo wglądu w dane, prawo do ich poprawiania oraz do wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania, jak i do sprzeciwu wobec ich przetwarzania.”

§6  Reklamacje

 1. Uczestnik może składać reklamacje dotyczące szkoleń najpóźniej w terminie 30 dni od daty zakończenia szkolenia drogą e-mailową.
 2. Organizator winien rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 dni od daty otrzymania i w tym terminie odpowiedzieć na nią drogą e-mailową.

§7 Odpowiedzialność

 1. Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie szkolenia mają charakter wyłącznie edukacyjny.
 2. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.
 3. Organizator ponosi odpowiedzialność za zmianę Miejsca lub Terminu Szkolenia do wysokości kwoty opłaconej przez Uczestnika za udział w szkoleniu.
 4. Uczestnik przystępując do Szkolenia po zmianie Miejsca lub Terminu Szkolenia zrzeka się praw do roszczenia zwrotu opłaty za udział w Szkoleniu wynikającej ze zmiany Terminu lub Miejsca opisanych w §3 pkt 3, pkt 4 i pkt 9.

§8 Zmiany w Regulaminie

Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie – stałe lub tymczasowe – zostaną opublikowane na stronie https://mateuszrydlewski.com.